Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos, dat dienaar betekent.

Het woord diakenen komt o.a. voor in Handelingen 6. Waarom en waarvoor werden er door de apostelen, diakenen aangesteld? De apostelen hadden hun handen vol aan de verkondiging van het evangelie. De gemeente werd steeds groter. De kinderen werden over het hoofd gezien, de weduwen hadden tekort aan eten. De verdeling van goederen en eten onder de armen was destijds niet eerlijk verdeeld. Deze waren allemaal voor de apostelen redenen genoeg om diakenen aan te stellen. Er wordt door de apostelen een duidelijke profielschets gegeven. Het gaat dus niet om enkele zakelijk ingestelde mensen die minder zouden zijn dan de apostelen. Nee, het gaat om mensen die de HEERE vrezen en dienen en van Hem kunnen getuigen. Die het werk als diaken zullen gaan doen vanuit de liefde voor God. Het gaat namelijk om de zorg voor een menswaardig bestaan. Dit werk bestaat uit o.a. onderscheid maken, prioriteiten stellen en concrete stappen zetten.

In de laatste jaren zien we dat in onze verzorgingsstaat de overheidsinstellingen zich steeds meer terugtrekken waardoor de sociale zekerheid afbrokkelt en er zich een overgang plaats vindt naar een verzorgingssamenleving. Het diaconale werk gaat om samenlevingsopbouw in combinatie met individuele en/of groepsverband hulpverlening en noodhulp. Het diaconale werk richt zich op voorkomen/bestrijden van armoede, uitsluiting, en het stimuleren van zelf ontwikkeling. Dit al met het oog op dat de eigen verantwoordelijkheid van de mens in de knel voorop staat.

Door het ambtsgeheim van de diakenen, worden bepaalde ondersteuning op een anonieme manier aangeboden. Dat wil zeggen; de gevers hoeven niet te weten wie de giften zullen ontvangen. Hierdoor wordt de privacy van de ontvangers gewaarborgd. Naast het inzamelen en verantwoord besteden van de middelen, heeft de Diaconie ook een taak in de bewustmaking van de hulpbehoevenden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om het diaconale werk zo efficiënt en doelgericht mogelijk te kunnen uitvoeren worden de leden hiervoor ook toegerust.

Het departement diaconie van de ZDA Den Haag houdt zich met o.a. de volgende activiteiten bezig:

  • Voor de 60+ een senioren dagdeel met een activiteit, studie van een onderwerp, etentje, een bedankje
  • Het bezoeken van de ouderen (leden) die wegens omstandigheden niet (regelmatig) aanwezig kunnen zijn bij de kerkelijke activiteiten.
  • Het bijtrekken van zowel de kinderen als de jongeren in het diaconale werk (bezoeken en zingen voor de bejaarden in bejaardenhuis)
  • Het inzamelen en uitdelen van levensmiddelen
  • Laagdrempelig contact opbouwen met de kerkverlaters
  • Het bezoeken van o.a. zieken, ouderen en rouwdragenden
  • Het geven van informatie en workshops ter verbetering van het levens qualiteit
  • Het geven van informatie over bepaalde sociale voorzieningen

Laat de vrede van God uw harten beheersen. God wil dat zo, opdat u één bent in het Lichaam van Christus. Wees daarom dankbaar. Kolossenzen 3:15